Hoofdcontent

Sportakkoord Krimpenerwaard

Op 14 december 2022 werd het Nationaal Sportakkoord herijkt. Ook in Krimpenerwaard zijn wij - de partners in het lokaal Sportakkoord - hiermee aan de slag gegaan. De coördinator Sport en Preventie heeft een eval­uatie verspreid onder de ondertekenaars van het eerste lokale Sportakkoord. Het oude en nieuwe kernteam, bestaande uit sportaanbieders, maatschap­pelijke instellingen en gemeente, is met de uitkomsten van deze evaluatie om de tafel gaan zitten om de nieuwe ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. Het resultaat hiervan hebben we samengevoegd in dit document. Hierin formul­eren wij onze gezamenlijke opgaves en ambities op het gebied van sport en bewegen in Krimpenerwaard.

Het ‘Kracht van Sport akkoord’ verbindt de ambities van de verschillende organisaties die op de een of andere manier actief (willen) zijn op het vlak van sport en bewegen. Het geeft door gemeenschappelijke ambities en door nieuwe initiatieven & vormen van samenwerking een extra impuls aan het beleid op het vlak van sport en bewegen.

 

'Kracht van Sport akkoord' 2023-2026

 

Coördinatie en Kernteam 

Om acties te laten voortvloeien uit deze ambities is een coördinator sport en preventie nodig gebleken. Deze functie wordt uitgevoerd door de coördinator van de buurtsportcoaches in Krimpenerwaard. Hij wordt ondersteund door een kernteam per juni 2023 bestaande uit: coördinator sport en preventie, een vertegenwoordiger uit de gemeente Krimpenerwaard, een vertegenwoordiger van Welzijn Krimpenerwaard, twee vertegenwoordigers uit het verenigingsleven, een vertegenwoordiger uit het preventieve veld en een vertegenwoordiger uit de commerciële sport. Een beleidsambtenaar neemt de rol van secretaris op zich. De secretaris zal afspraken en vergaderingen notuleren en uitgaven bijhouden. Dit kernteam zal tenminste elk kwartaal contact hebben over de voortgang en beoordeelt de initiatieven voor het stimuleringsbudget.

 

Stimuleringsbudget

2023: €30.000
2024: €42.000
2025: €42.000
2026: €30.000

Het beschikbare budget dient te worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen uit het ‘Kracht van Sport’ akkoord. Aanvragen kunnen worden ingediend via het onderstaande aanvraagformulier. Vergeet om voordat je de aanvraag doet niet de spelregels en beoordelingscriteria door te nemen.

 

Beoordelingscriteria

De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden gehanteerd, zijn:

 • In welke mate dragen de activiteiten/het project duurzaam/structureel bij aan de doelstellingen/ambities van het ‘Kracht van Sport’ akkoord?
 • In hoeverre is er sprake van borging van de activiteit/het project en de te behalen doelstellingen na afloop van de periode waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd (ook financieel)?
 • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?
 • Hoe groot is de eigen inzet en/of (financiële) bijdrage van de aanvrager?
 • Komt het initiatief ten goede van Krimpenerwaard en/of zijn inwoners?
 • Valt het initiatief en de uitvoering ervan binnen de wet- en regelgeving?
 • Doorkruist het initiatief geen bestaande projecten of activiteiten?
 • Indien het een al bestaand project of activiteit betreft is het dan een aanvulling, verbreding, doorontwikkeling of innovatie?

 

Spelregels aanvragen

 

Start de aanvraag!


Beoordelingstermijn 

Aanvragers ontvangen uiterlijk binnen 4 weken na de betreffende deadline uitsluitsel. De toegekende bedragen worden vervolgens z.s.m. uitgekeerd.

Services Sportakkoord  

Sportaanbieders hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met tevreden sporters en voldoende vrijwilligers/ medewerkers. Binnen het Sportakkoord zijn er services beschikbaar om jouw sportclub of onderneming verder te laten groeien. 

 

Er zijn ruim 250 services beschikbaar. Onder andere op de volgende thema’s zijn er services beschikbaar:

 • Duurzame accommodatie
 • Jouw sportclub klaar voor de toekomst
 • Ledenbinding
 • Presteren met communiceren
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Voorlichting sportiviteit en respect
 • Sociaal veilige sportomgeving
 • Inclusie en diversiteit
 • Gezonde sportomgeving

Daarnaast zijn er diverse trainingen en workshops voor ondernemers, clubbestuurders, clubkader en trainer-coaches, denk aan: Omgaan met pesten, diverse sportspecifieke trainersopleidingen, Nijntje beweegdiploma, Code goed sportbestuur en Een beetje opvoeder.

De lokale verenigingsadviseur in jouw gemeente en/of de accountmanager van jouw sportbond kan je adviseren welke service past bij jouw wensen.

Vragen?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van stimuleringsbudget? Wil je weten met wie je kan samenwerken? Neem dan contact op met de buurtsportcoach bij jouw in de buurt.